ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

สติคือจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างแนวทางสู่จิตใจที่เป็นสุข ใน “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๖๑

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม เครือข่ายองค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๖๑ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ผศ.เขม เคนโคก รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง โดยเมตตาแสดงธรรมโดย “พระอาจารย์ปรีดี ผลญาโณ” เจ้าอาวาส วัดป่ากิตติญานุสรณ์ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

“พระอาจารย์ปรีดี ผลญาโณ” เมตตาแสดงธรรมเทศนาสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ แก่นแท้ของการดำเนินชีวิต การบำเพ็ญภาวนา หรือการสร้างสิ่งต่างๆ ที่ดีและมีสุขในชีวิต คือ “สติ” สิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเริ่มต้นสู่ทางสร้างสุข ไม่เกิดความฟุ้งซ่าน ปราศนาการสร้างอารมณ์ของใจ ไม่เกิดการปรุงแต่ง จิตใจจะรู้จักความสงบ สิ่งสำคัญยิ่งคือการรู้ตัวต่อเนื่องให้มีสติไม่ให้ขาด

[gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="8892,8891,8894,8896,8893,8890,8889"]

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนากิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟัง ธรรมเทศนา พร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน รวมถึงการร่วมปล่อยปลาสร้างกุศล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓ (กำหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

]]>