ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศ.(เกียรติคุณ) แสง จันทร์งาม (ธรรมโฆษ) (นวนิยาย อิงธรรมะ)

ศ.(เกียรติคุณ) แสง จันทร์งาม

ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) แสง จันทร์งาม หรือธรรมโฆษ เกิดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2470 ที่บ้านฮ่องเดื่อ ต. พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น สมรสกับนางสะสม จันทร์งาม (ภู่นพคุณ) มีบุตรธิดารวมจำนวน2 คนการศึกษาจบนักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม 6 ประโยค ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัยประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษระดับสูงมหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษ (British Council Scholarship) M.A. in Linguistics(Michigan University) สหรัฐอเมริกา (ทุนมูลนิธิเอเชีย) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสนศาสตร-บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) แสง จันทร์งาม เป็นแบบอย่างของคนอีสานสู้ชีวิตอย่างแท้จริง ตั้งแต่วัยเด็ก อายุ 5-6 ขวบ แต่ก็ยังโชคดีเมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนบ้านดงพอง ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดเกาะ ต่อจากนั้นย้ายเข้าโรงเรียนหนังสือที่วัดศรีจันทร์ จบนักธรรมเอกและเปรียญธรรม 4 ประโยค จึงย้ายเข้าไปเป็นลูกวัดบรมนิวาส ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของสุชีโว ภิกขุ หรืออาจารย์สุชีพปุญญานุภาพ เป็นนักศึกษารุ่นแรกของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ถือได้ว่าเป็นพระนักศึกษาหาวิทยาลัยสงฆ์รูปแรกๆ ที่มีความสามารถแสดงธรรมเทศนาเป็นภาษาอังกฤษตามคำแนะนำของอาจารย์ เพราะความสามารถด้านภาษาจึงมีโอกาสร่วมเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในที่ต่างๆ รวมทั้งการเดินทางไปประชุมครั้งแรกขององค์การพุทธศาสนิกชนแห่งโลก (World Fellowship of Buddhists = WBF หรือ พสล) ที่กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา และได้ไปไหว้พุทธสังเวชนียสถานที่พุทธคยาและสารนาถ ประเทศอินเดียอันเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดนวนิยาย อิงธรรมะ เรื่อง “ลีลาวดี” ในนามปากกาว่า “ธรรมโฆษ” ลีลาวดีเป็นนวนิยายอิงธรรมะที่มีอิทธิพลต่อวิธีคิดวิถีชีวิตยุค 2500 เป็นสื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างอัศจรรย์

ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) แสง จันทร์งาม ได้ประพันธ์นวนิยายอิงธรรมะอีกหลายเรื่อง เช่น ธรรมลีลา ตะวันออก พบพระนอกจากนี้ ยังมีงานเขียนประเภทตำรา นิทานธรรม สารคดีและปริศนาธรรมอีกจำนวนมากศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) แสง จันทร์งาม จึงได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินมรดกอีสาน สาขาวรรณศิลป์ ประเภทนวนิยาย (อิงธรรมะ) ประจำปีพุทธศักราช 2521 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น