ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานในฝ่ายอำนวยความสะดวกญาติบัณฑิต ในงานรับปริญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563

ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2563 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานในฝ่ายอำนวยความสะดวกญาติบัณฑิต ณ บริเวณอาคารจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีหน้าที่เตรียมสถานที่พักรอสำหรับบัณฑิตและญาติบัณฑิต ,ประชาสัมพันธ์, บริการน้ำดื่ม, แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเเอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต​ และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีพุทธศักราช 2563 ทั้งสิ้น จำนวน 8,026 คน

นางสาวจุฑามาศ เพ็ญสวัสดิ์ นางสาวประภาสิริ กาภูคำ เขียนข่าว
นายณัฐวุฒิ ถิตย์สรรพ์ ถ่ายภาพ

]]>