ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมสรุป ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน EdPEx

วันที่7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมสรุป ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน EdPEx ในวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ ควรมีกิจกรรมรองรับบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งดูแลเรื่องอาหาร และเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินโครงการเสวนาวิชาการด้านภาพยนตร์และเทศกาลดูหนังฤดูหนาว ณ ห้องประชุมพุทธศิลป์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประธานในที่ประชุม นางสาวลัดดาวัลย์ สีพาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และบุคลากร พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อหาแนวทางและเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการฯสำหรับแนวทางการดำเนินงานหอภาพยนตร์อีสานในอนาคตนั้น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมต้องการที่จะนำศิลปิน นักแสดง มาร่วมชมภาพยนตร์ และพูดคุยเสวนาร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หอภาพยนตร์อีสานให้เผยแพร่และเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน

]]>