ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ประชุมจัดเตรียมจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิต "หมู่บ้านวัฒนธรรมอีสาน"

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมพุทธศิลป์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้มีการประชุมโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิต “หมู่บ้านวัฒนธรรมอีสาน” มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์​ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมด้วยอ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คณบดี และผู้แทนคณบดีทุกคณะ ได้เข้ารับฟังแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2564 พร้อมระดมความคิดและเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิต “หมู่บ้านวัฒนธรรมอีสาน” มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเห็นว่าโครงการดังกล่าวควรมีการบูรณาการกับหลากหลายสาขาวิชา มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ และสร้างการมีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความยั่งยืนของพิพิธภัณฑ์ในอนาคต

]]>