ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมโครงการ "กาลพฤกษ์รวมใจ"เตรียมพร้อมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี มข.

วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้จัดโครงการ “กาลพฤกษ์รวมใจ”
ในเวลา 08.29 น. ได้มีพิธีเปิดโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีร่วมกับคณะผู้บริหารผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันปลูกต้นกาลพฤกษ์ จำนวน 190 ต้น ณ แปลงหญ้าอาหารสัตว์ ถนนหมายเลข 1 (ประตูสีฐาน-ตึกอธิการบดี) เพื่อเตรียมความพร้อมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีพุทธศักราช 2567 และเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม อาจารย์กานต์ธิดา บุญเสริม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม รวมถึงบุคลากรศูนย์วัฒนธรรม ได้เข้าร่วมโครงการ และช่วยกันปลูกต้นกาลพฤกษ์ในครั้งนี้ด้วย

]]>