ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมประชุมสัมมนาเครือข่ายหมอลำอีสาน เพื่อสร้างแนวทางการช่วยเหลือในสภาวะโควิด-19 รอบที่ 2

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล ได้มีการประชุมให้คำแนะนำแนวทางการช่วยเหลือในสภาวะโควิด-19 รอบที่ 2 ให้แก่คณะหมอลำ โดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจง ร่วมด้วย อ.ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยมีพระครูธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร. ผู้อำนวยศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น ร่วมบรรยาย “หลักธรรมในการใช้ชีวิตหมอลำในยุคโควิด-19” และได้เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดปัญหาศิลปินหมอลำในยุคโควิด-19 โดย นางสุมาลี สุวรรณกร ซึ่งมีตัวแทนจากคณะหมอลำร่วมหารือและรับฟังแนะนำกว่า 22 คณะ

]]>