ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศูนย์วัฒนธรรมร่วมทดสอบระบบใช้งานการปฏิบัติงานทางไกลด้วย Google Hangout

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.เขม เคนโคก รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม ร่วมด้วย อ.ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม อ.ดร.นิตยา ป้องกันภัย รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม และบุคลากร ร่วมทดสอบระบบการสื่อสารและประชุมทางไกลด้วนระบบ Google Hangout เพื่อใช้รองรับการปฏิบัติงานร่วมกันในระยะไกล ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 (โคโรน่าไวรัส) และเป็นการขานรับนโยบายของมห่วิทยาลัยขอนแก่น ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลต่อไป

]]>