ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศูนย์วัฒนธรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักจัดรายการวิทยุมือใหม่”

ศูนย์วัฒนธรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักจัดรายการวิทยุมือใหม่”เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพุทธศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีดร.ลัดดาวัลยี สีพาชัย กล่าวรายงาน และมีรศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรทั้งหมดมาจากกองสือสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบไปด้วยนางเบญจมาภรณ์ มามุข นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นายบรรจง เศษวิสัย ร่วมกับบุคลากรศูนย์วัฒนธรรมเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้


รศ.ดร.นิยม วงษ์พงษ์คำ ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า “การจัดโครงการอบรมครั้งนี้สำหรับบุคลากรของศูนย์วัฒนธรรม ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ พัฒนาตนเอง เกิดความมั่นใจในด้านการพูด สื่อสาร เกิดการประสานงาน การสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างบุคลากรเอง ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น รวมถึงในฐานะนักจัดรายการในอนาคต เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานภายนอกได้รับรู้ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้บุคลากรของศูนย์วัฒนธรรมเอง ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงแก่ศูนย์วัฒนธรรมอีกด้วย” พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ โดยการอบรมโครงการนี้จะช่วยยกระดับการพัฒนาของศูนย์วัฒนธรรม ให้สามารถจัดรายการทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นไปทั้งงานศิลปวัฒนธรรมและงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจะมีผลงานให้ติดตามในเร็วๆ นี้

]]>