ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

มข.สร้างสุขแก่บุคลากรกับกิจกรรม "สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด" สำหรับผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสร้างสุขให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมผสานแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ร่วมกับการอนุรักษ์และความร่วมสมัยกับกิจกรรม “สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด” เดือนกุมภาพันธ์

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสร้างสุข พร้อมกับการเสริมกำลังใจแก่บุคลากรในกิจกรรม “สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด” สำหรับผู้ที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย รศ.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ รศ.อัมพน ห่อนาค ผศ.วิเชียร วรพุทธพร ผศ.อนงค์ รุ่งแจ้ง รศ.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย คุณเนตรดาว จำเริญดารารัศมี คุณอุ่นเรือน มงคลชัย พร้อมด้วย อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.เขม เคนโคก รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม อ.ดร. ปิยนัส สุดี รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม อ.ดร.นิตยา ป้องกันภัย รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารศูนย์วัฒนธรรม และบุคลากรที่มีวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="9133,9131,9130,9129,9128,9127,9126,9125,9132,9124,9123,9122,9121,9120,9119,9118,9117,9116,9115,9114"]

สำหรับกิจกรรม “สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด” เป็นโครงการทำบุญวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร เป็นการส่งเสริมการสืบทอด สืบสาน ประเพณี ค่านิยม รวมทั้งการปลูกฝังบุคลากรให้ช่วยกันอนุรักษ์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามด้านการทำนุบำรุงศาสนา พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย รวมถึงพันธกิจในด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันทำนุบำรุง อนุรักษ์ และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษอีกทั้งการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการผนวกกับการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างความสุขในการทำงาน

กิจกรรมสุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด เป็นโครงการให้บุคลากรร่วมทำบุญในเดือนเกิด โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีสุดท้ายของทุกเดือน โดยจุดเริ่มต้นของโครงการจะใช้โอกาส “วันเกิด” ซึ่งเป็นช่วงเวลาพิเศษ เป็นตัวกระตุ้นและชักชวนให้บุคคลากรร่วมทำกิจกรรมทำบุญ รวมทั้งการปลูกฝังให้ร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ผสานความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบร่วมสมัย โดยมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียนมงคลวันเกิด ปล่อยปลาเสริมบารมี พิธีบายศรีสู่ขวัญ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและการละเล่น ร่วมด้วย การแสดงหมอลำกลอน การเต้นบัดสะโหลบ และการละเล่นพื้นบ้านอื่นๆ ภายในงาน

กิจกรรม “สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด” จัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของทุกเดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. ๐๔๓ ๒๐๒๖๖๓

]]>