ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

สร้างสุขเสริมกำลังใจบุคลากรกับกิจกรรม "สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด" สำหรับผู้ที่เกิดในเดือนมกราคม

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสร้างสุขและเสริมกำลังใจบุคลากรผสานแนวคิดความสร้างสรรค์แนวอนุรักษ์และร่วมสมัยกับกิจกรรม “สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด” เดือนมกราคม

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสุขและเสริมกำลังใจให้กับบุคลากรในกิจกรรม “สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด” สำหรับผู้ที่เกิดเดือนมกราคมได้รับเกียรติจาก รศ.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย คณาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ผศ.ยงยุทธ ไวคกุล รศ. สุขุมาล ธนาเศรษฐอังกูล ศ.สุวิทย์ ธีรศาศวัต ผศ.ดร.สมพงษ์ พันธุรัตน์ รศ.ดร.ยาใจ พงษ์บริบูรณ์ ผศ.ดร.ศรินทิพย์ รักษาสัตย์ พร้อมด้วย อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา ที่ปรึกษาด้านปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม อ.ดร.นิตยา ป้องกันภัย รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารศูนย์วัฒนธรรม และบุคลากรที่มีวันเกิดในเดือนมกราคม เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="8797,8795,8798,8796,8794,8793,8792,8791,8790,8789,8788,8787,8786,8785,8784,8783,8782,8781,8780,8779,8778,8777"]

สำหรับกิจกรรม “สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด” เป็นโครงการทำบุญวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร เป็นการส่งเสริมการสืบทอด สืบสาน ประเพณี ค่านิยม รวมทั้งการปลูกฝังบุคลากรให้ช่วยกันอนุรักษ์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามด้านการทำนุบำรุงศาสนา พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย รวมถึงพันธกิจในด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันทำนุบำรุง อนุรักษ์ และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษอีกทั้งการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการผนวกกับการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างความสุขในการทำงาน

กิจกรรมสุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด เป็นโครงการให้บุคลากรร่วมทำบุญในเดือนเกิด โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีสุดท้ายของทุกเดือน โดยจุดเริ่มต้นของโครงการจะใช้โอกาส “วันเกิด” ซึ่งเป็นช่วงเวลาพิเศษ เป็นตัวกระตุ้นและชักชวนให้บุคคลากรร่วมทำกิจกรรมทำบุญ รวมทั้งการปลูกฝังให้ร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ผสานความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบร่วมสมัย โดยมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียนมงคลวันเกิด ปล่อยปลาเสริมบารมี พิธีบายศรีสู่ขวัญ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและการละเล่น ร่วมด้วย การแสดงหมอลำกลอน การเต้นบัดสะโหลบ และการละเล่นพื้นบ้านอื่นๆ ภายในงาน

กิจกรรม “สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด” จัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของทุกเดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. ๐๔๓ ๒๐๒๖๖๓

]]>