ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศิลปินมรดกอีสานปี 2557

อมรศิลปินมรดกอีสาน

สาขาศิลปะการแสดง