ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศิลปินมรดกอีสานปี 2556

สาขาทัศนศิลป์

สาขาศิลปะการแสดง