ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศิลปินมรดกอีสานปี 2555

สาขาทัศนศิลป์

สาขาวรรณศิลป์

สาขาศิลปะการแสดง