ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศิลปินมรดกอีสานปี 2554

สาขาทัศนศิลป์

สาขาศิลปะการแสดง