ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศิลปะจากศิลปินรุ่นใหม่ สู่ความร่วมสมัยในผลงานที่สร้างสรรค์กับการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ร่วมด้วย ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.เขม เคนโคก ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.ดร.ปิยนัส สุดดี รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และศิลปินที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

[gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="8683,8688,8677,8687,8680,8679"]

การจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินวัยเยาว์ ได้แสดงออกถึงศักยภาพในการแสดงผลงานศิลปกรรมอันสามารถยกระดับความสามารของศิลปินและประสบการณ์ก้าวสู่ระดับสากล ซึ่งประกอบด้วยผลงานหลายรูปแบบ อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อประสม ภาพพิมพ์ และสื่อใหม่

อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ กล่าวว่าการจัดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ เป็นโครงการระดับชาติที่ดำเนินการประกวดผลงานศิลปกรรมและการจัดแสดงนิทรรศการเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นับเป็นการเผยแพร่ผลงานของคนรุ่นใหม่สู่สาธารณชน ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความงามของศิลปะภายใต้เทคนิคและรูปแบบที่หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจแก่ศิลปินรุ่นเยาว์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยต่อไป

โดยการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ มีศิลปินให้ความสนใจส่งผลงงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 320 ราย รวมผลงานทั้งสิ้น 437 ชิ้น ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นล้วนมีคุณค่าผสมผสานความคิดที่สร้างสรรค์ของศิลปินในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีการสัญจรจัดแสดงไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปิน นักศึกษา และผู้ท่สนใจได้เรียนรู้ และชมผลงานศิลปะในระดับประเทศ

อย่าลืมมาร่วมชมผลงานกันได้ที่ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 จัดทำการแสดงทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.

ข่าว : ญาสุมินทร์ บัวสิงห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาพ : ทิพธัญญา บุญมาพล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

]]>