ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดโพนชัย

ประวัติความเป็นมา

วัดโพนชัย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ สร้างโดยพระยาศรีวัดหาด เจ้าเมืองเชียงคาน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระครูพิศาล พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๕o๒  รูปที่ ๒ พระมหาคำ พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๙          รูปที่๓ เจ้าอธิการยน ยนฺตธมฺโม พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๗ รูปที่ ๔ พระมหาคำ พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๙ รูปที่ ๕ พระหมาคำ พ.ศ.๒๕๑๙-๒๕๒๒  รูปที่ ๖ พระทรงศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๖ รูปที่ ๗ พระคำตัน พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๗ รูปที่ ๘ พระอธิการบุญรอด ธมฺมกโม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นต้นมา

ที่ตั้ง

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิ ศาลาบำเพ็ญกุศล ปูชนียวัตถุมีพระประธานสมัยเชียงแสนปางสมาธิ พระพุทธรูปไม้ปางห้ามญาติ

สิมวัดโพนชัยเป็นสิมทึบ มีมุขด้านหน้า มีฮังผึ้งปูนประดับอยู่ทั้งสามด้าน

ด้านข้างของวิหารและ ด้านหน้าสิม

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

พระประธานภายในวิหาร

บรรยากาศภายในวิหาร