ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดเอกสัตย์บำรุง

วัดเอกสัตย์บำรุง

ประวัติความเป็นมา

วัดเอกสัตย์บำรุง  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔  เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๐  ขุนเอกสัตย์สุนทร  ย้ายมารับราชการเป็นนายอำเภอธวัชบุ  ได้ริเริ่มดำเนินการสร้างวัดขึ้นพร้อมกับชาวบ้านนิเวศน์  โดยใช้ที่ดินทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน  เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๖๔  จึงสำเร็จ  เมื่อสร้างเสร็จแล้วชาวบ้านนิเวศน์จึงได้ตั้งชื่อวัดตามนามของผู้สร้างว่าวัดเอกสัตย์บำรุง  ได้รับพะราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๒

ที่ตั้ง

วัดเอกสัตย์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๘ บ้านนิเวศน์  ถนนแจ้งสนิท  หมู่ที่ ๑  ตำบลนิเวศน์  อำเภอธวัชบุรี   จังหวัดร้อยเอ็ด  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๖๗ ตารางวา อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดทางสาธารณะ ทิศใต้  จดถนนแจ้งสนิท ทิศตะวันออก จดที่ดินชาวบ้าน ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะประโยชน์  มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓ งาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ ยาว ๗๐ เมตและกุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง  เป็นอาคารไม้

อาคารเสนาสนะ

เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง ๔๐ เมตร  ยาว ๘๐ เมตร  การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม  คือ
รูปที่ ๑ พระครูวิฑูรย์ธรรมรัตน์  พ.ศ.๒๓๖๔-๒๕๒๒
รูปที่ ๒ พระครูปุณณสารวิมล  พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๓๔
รูปที่ ๓ พระละมัย  อาภัสสะโร ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๔

เป็นสิมฝีมือช่างญวน สังเกตได้จากซุ้มรูปโค้ง ปัจจุบันได้ทำการบูรณะ ปรับเปลี่ยน หลังคา ฐานชุกชีและภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในเป็นแบบใหม่จนหมดสิ้นแล้ว