ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดห้วยสนุกโพธิ์ศรี

วัดห้วยสนุกโพธิ์ศรี

ประวัติความเป็นมา

วัดห้วยสนุกโพธิ์ศรี  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๒๕๒ โดยชาวบ้านเหล่าคำไฮ  ได้ร่วมกันสร้างขึ้น  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓ การบริหารและการปกครอง เจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระครูปทุมเขมาจารย์  พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๓๐
รูปที่ ๒ พระบุญกอง  สุกะวะโร  ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๖

ที่ตั้ง

วัดห้วยสนุกโพธิ์ศรี ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕ บ้านห้วยสนุก  หมู่ที่ ๑ ตำบลเหล่า  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดถนนในหมู่บ้าน  ทิศใต้หนองน้ำ ทิศตะวันออก จดโรงเรียน  ทิศตะวันตก จดถนนในหมู่บ้าน

อาคารเสนาสนะ

อาคารเสนาสนะประกอบด้วยศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ และตึก  วิหาร  กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕

รูปแบบสิม วัสดุและโครงสร้าง

สิมวัดห้วยสนุกโพธิ์ศรี
เป็นสิมโปร่งประเภทมีเสารับปีกนก  หลังเล็กมีพื้นที่ภายในยาว ๔.๑๔ เมตร กว้าง ๓.๒๕เมตร  ความยาวแนวเสารับปีกนก ๗.๙๐ เมตร กว้าง ๗.๑๖ เมตร ก่ออิฐฉาบปูนชะทาย  ฐานผุกร่อนจนไม่เห็นรูปทรงของแอวขัน  เสารับปีกนกรวม ๑๔ ต้น, หลังคาทรงจั่วชั้นเดียว  มีชานจั่วทั้ง ๒ ด้าน มุงสังกะสี มี โหง่  และช่อฟ้า  พร้อมบราลี(ปัจจุบันบราลีหลุดไปหมดแล้ว) ทำด้วยไม้แบบศิลปะพื้นบ้านอีสานโดยแท้  แท่นพระประธานก่ออิฐเป็นแท่น ๔ เหลี่ยม ๒ ชั้น  ปัจจุบันเลิกใช้งานแล้วสภาพทรุดโทรมไม่มีคนดูแล ทางวัดมีการถมที่ดินบริเวณนี้ทำให้สิมนั้นหมือนจะจมลงไปในพื้นดิน แต่ก็มีการเทพื้นปูนรอบตัวสิม

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้