ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดสุทัศน์

ประวัติความเป็นมา

เจ้าอาวาสจากอดีตจนถึงปัจจุบันมี 5 รูป เจ้าอาวาสปัจจุบันชื่อพระครู ขัน ธัมรังสี อายุ 60 ปี  บวชมาแล้ว 30 พรรษา โบสถ์สร้างเมื่อปี พ.ศ.2516 ลักษณะแบบสิมอีสาน ประยุกต์ไทยภาคกลาง

ที่ตั้ง

วัดตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านหมัด  ตำบลทาม  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

รูปแบบสิม วัสดุและโครงสร้าง

ลักษณะของสิม หรือโบสถ์ มีการตกแต่งแบบภาคกลาง แต่รูปทรงโดยรวมยังมีลักษณะแบบสิมภาคกลางอยู่

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

ภายในพระอุโบสถ

ซุ้มทางเข้าวัด