ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดสว่างบ้านจ้อก้อ

วัดสว่างบ้านจ้อก้อ

ประวัติความเป็นมา

วัดสว่างบ้านจ้อก้อ  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๐ ชาวบ้านเรียกว่าวัดสว่างจอมแก้ว  เดิมมีเนื้อที่ ๒ไร่เศษ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๔  ชาวบ้านได้บริจาคที่ดินให้วัดเพิ่มเติมอีกรวมเป็นเนื้อที่  ๙ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา  เจ้าอาวาสได้ร่วมกันพัฒนาวัดเรื่อยมา  จนมีเสนาสนะและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มมากขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๙ การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระครูขันติเปโม  พ.ศ. ๒๔๐๐-๒๔๖๐
รูปที่ ๒ พระอธิการอำคา พุทธสาโร พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๗๙
รูปที่ ๓ พระอธิการเหล็ก  สิริจันโท  พ.ศ.๒๔๘๐-๒๔๘๔
รูปที่ ๔  พระอธิการเผือ  ขันติโก พ.ศ.๒๔๘๕-๒๔๘๙
รูปที่ ๕ พระอธิการหวัน  ธัมมะทินโน  พ.ศ.๒๔๙๐-๒๔๙๔
รูปที่ ๖ พระครูพุทธพจน์ประกาศิต พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๕๐๘
รูปที่ ๗ พระครูพรมสารสุภกิจ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙

ที่ตั้ง

วัดสว่างบ้านจ้อก้อ  ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านจ้อก้อ  หมู่ที่ ๘  ตำบลหน่อม  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๒ ตารางวา อาณาเขต  ทิศเหนือ  ประมาณ ๒ เส้น ๑๘ วา  จดถนน  ทิศใต้ประมาณ ๒ เส้น ๑๗ วา จดถนน ทิศตะวันออกประมาณ ๓ เส้น ๙ วา ๒ ศอก จดถนน  ทิศตะวันตกประมาณ ๓ เส้น ๗ วา ๒ ศอก จดถนน

อาคารเสนาสนะ

อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูป ขนาดหน้าตักกว้าง  ๗๒ นิ้ว ๑ องค์  หน้าตักกว้าง  ๒๒ นิ้ว ๑ องค์และสถูปบรรจุอัฐิอดีตเจ้าอาวาส ๑ องค์ สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2489-2499

รูปแบบสิม วัสดุและโครงสร้าง

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้