ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดศรีสุมังค์วนาราม

วัดศรีสุมังค์วนาราม

ประวัติความเป็นมา

วัดศรีสุมังค์วนาราม  ตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๓๒๙  รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑  ตำบลศรีบุญเรือง  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลัง

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

ช่อฟ้า และหน้าบัน

หน้าต่าง และบันไดทางเข้า

ภายใน