ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดศรีชมชื่น

วัดศรีชมชื่น

ประวัติความเป็นมา

วัดศรีชมชื่น ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๖ โดยชาวบ้านช่วยกันสร้างวัดขึ้นเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าวัดน้อยบ้านม่วง  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๒ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระอธิการโมลี รูปที่ ๖ พระอธิการกอง รูปที่ ๗ พระมหาสนิท รูปที่ ๘ พระอธิการสิงห์ สุจิตฺโต  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. ๒๔๙๐  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  เปิดสอน พ.ศ. ๒๕๒๓

ที่ตั้ง

วัดศรีชมชื่น  ตั้งอยู่เลขที่  ๗๕ บ้านนาอ้อ  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลนาอ้อ  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตรั้งวัดมีเนื้อที่  ๖ ไร่ ๓ งาน ๙๘ ตารางวา  อาณาเขต  ทิศเหนือประมาณ ๑๐๐ เมตร จดถนนในหมู่บ้าน ทิศตะวันตกประมาณ ๕๐ เมตร จดที่ของนายหวาด

อาคารเสนาสนะ

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ ศาลาการเปรียญ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ หอสวดมนต์ อาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ กุฎิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง  ปูชนียวัตถุมี พระประธานปางสมาธิ  หน้าตักกว้าง ๒ เมตร พระพุทธรูป ๓ องค์ และเจดีย์

รูปแบบสิม

สิมวัดศรีจันทร์ ก่อสร้างด้วยปูน

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

มอมเป็นรูปสิงห์ สร้างด้วยปูน ตั่งอยู่ตรงทางขึ้นศาลาการเปรียญ

ประตูเข้าสิม เป็นม้แกะสลักรูปแบบสมัยใหม่

หอระฆังรูปทรงสวยงามน่าสนใจ สร้างด้วยปูนตกแต่งด้วยไม้แกะสลัก