ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดศรีชมชื่น

วัดศรีชมชื่น

ประวัติความเป็นมา

 

ที่ตั้ง

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

หางหงส์ ลำยอง และช่อฟ้า