ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดศรีจันทร์

วัดศรีจันทร์

ประวัติความเป็นมา

วัดศรีจันทร์  ตั้งวัดเอ พ.ศ. ๒๔๓๓  ชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านนาอ้อ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓  เขตวิสุงคมสีมา กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระครูเผือก รูปที่ ๒ พระครูวิจารสังฆกิจ  รูปที่ ๓ (เจ้าอธิการสมหมาย รูปที่ ๔ พระอธิการสอ อตฺตสาโร รูปที่ ๕ พระเสาร์ โสภโณ  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นต้นมา  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. ๒๕๒๐

ที่ตั้ง

บวัดศรีจันทร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๓ บ้านนาอ้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๒ เศษ ๗ วา ๑ ศอก จดห้วยน้ำพาน ทิศใต้ประมาณ ๒ เส้น ๕ วา ๒ ศอก จดทางและบ้านของนายสมัย ทิศตะวันออกประมาณ ๒ เส้น ๒ วา ๒ ศอก จดทาง ทิศตะวันตกประมาณ ๒ เส้น ๑๐ วา ๑ ศอก จดทางและคลอง

อาคารเสนาสนะ

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๓๐ ศาลาการเปรียญ อาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ หอสวดมนต์ อาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง นอกจากนี้วิหารเป็นอาคารคอนกรีต ปูชนียวัตถุมี พระประธาน ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๑๕๐ เมตร พระพุทธรูป ๖ องค์ และเจดีย์

รูปแบบสิม

สิมวัดศรีจันทร์ ก่อสร้างด้วยปูน

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

ประติมากรรมรูปสัตว์ ถูกนำมาตั้งใว้ตรงเทางเข้าสู่ธาตุปูน ภายในวัด

ประตูเข้าสิม เป็นม้แกะสลักรูปแบบสมัยใหม่

ผนังเพดานภายในสิม เป็นไม้แกะสลักรูปสิบสองนักษตร และสัตร์หิมพานต์ ลงสี

พระประธานโลหะที่ประดิษฐานอยู่ภายในสิม

พระไม้ทีมีการจัดเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ – แขนนางไม้แกะสลักรูปพญานาค

ของเก่าและวัตถุโบราณ ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่พิพิธภัณฑ์ประภัคร์จันทรโชติภายในวัด

อาคารไม้ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประภัคร์จันทรโชติ เก็บรักษาวัตถุเก่าที่มีคุณค่าภายในวัด