ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดศรีคุณเมือง

วัดศรีคุณเมือง

ประวัติความเป็นมา

วัดศรีคุณเมือง ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๑๙๙ โดยมีหัวครูบุตรดีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกันพระยาอุนุพินาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำชาวบ้านสร้างวัดขึ้นพร้อมการตั้งบ้านเมือง จึงเป็นวัดเก่าแก่ชาวบ้านเรียกว่าวัดใหญ่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ พระครูสิริกัลยาณวัตร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นต้นมาการศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. ๒๔๘๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอน พ.ศ. ๒๕๓๕

ที่ตั้ง

วัดศรีคุณเมือง ตั้งอยู่เลขที ๓๗๕ บ้านเชียงคาน ถนนชายโขง หมู่ที่ ๑ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๑๒ ตารางวา โฉนด เลขที่ ๓๒๙ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๒ เส้น ๒ วา ๒ ศอก จดถนนชายโขง ทิศใต้ประมาณ ๒ เส้น ๘ วา ๒ ศอก จดที่ประชาชน ทิศตะวันออกประมาณ ๒ เส้น ๑๐ วา ๒ ศอก จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตก ประมาณ ๒ เส้น ๙ วา ๑ ศอก จดทางสาธารณประโยชน์ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๓ แปลง โฉนด เลขที่ ๙๗๘๑๑๙๗๔๑๓๖

อาคารเสนาสนะ

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ อาการก่ออิฐถือปูน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๐  ศาลาการเปรียญ อาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ กุฎิสงฆ์ ๕ หลัง ศาลาอเนกประสงค์  อาคารไม้สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓  ปูชนียวัตถุมีพระประธาน หน้าบันพระอุโบสถและลวดลายไม้งดงาม ฝาผนังเขียนด้วยช่างสมัยโบราณเป็นศิลปะลาว  พระพุทธรูปยืนชนิดไม้ทาน้ำทอง ธรรมาสน์ไม้สักแกะสลักลายประดับกระจกสี  พระพุทธรูปไม้ปางประทานพร หินศิลาจารึก  พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์

รูปแบบสิม

สิมวัดศรีคุณเมือง มีการตกแต่งที่สวยงามและวิจิตร มีประติมากรรมยักษ์สองตนและมอมเป็นสิงห์เฝ้าบันไดทางขึ้นสิม

ด้านหลังและ ด้านข้างสิม

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

โหง่ สิมหลังนี้สร้างเป็นหลังคา ๒ ชั้นและช่อฟ้า

สีหน้าด้านหลังเป็นไม้แกะสลัก และ สีหน้าด้านหน้า

ฮังผึ้ง อยู่ตรงทางเข้าสิมและ แขนนางรูปพญานาค แกะสลักไม้

ยักษ์และมอมเป็นสิงห์เฝ้าบันไดทางขึ้นสิม

ลวดลายประตู

พระประธานปางนาคปรกภายในสิม และ องคต ถูกเก็บรักษาไว้ในสิม

ฮูปแต้ม (จิตรกรรมฝาผนังอีสาน)

ซุ้มประตูทางเข้าสิม   และลวดลายฮูปแต้ม