ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดราศรีไสล

ประวัติความเป็นมา

วัดราศรีไสล ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๕ ชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านฟ้าเลื่อม  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง  ๔ เมตร ยาว ๙ เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระอธิการคำ
รูปที่ ๒ พระอธิการโส
รูปที่ ๓ พระอธิการเหล็ก
รูปที่ ๔ พระอธิการรังษี
รูปที่ ๕ พระอธิการสมัย
รูปที่ ๖ พระอธิการประเสริฐ
รูปที่ ๗ พระอธิการอีถิระธัมโม

การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม          เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ นอกจากนี้มีโรงเรียนผู้ใหญ่วัด

ที่ตั้ง

วัดราศรีไสล ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓ บ้านฟ้าเลื่อม  หมู่ที่ ๒  ตำบลหน่อย  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๕๗ ตารางวา อาณาเขต  ทิศเหนือ  ประมาณ ๓ เส้น ๑๕ วา  จดห้วยสาธารณะประโยชน์  ทิศใต้ประมาณ ๒ เส้น ๑๖ วา จดที่ดินของชาวบ้านทิศตะวันออกประมาณ ๕ เส้น จดทางสาธารณะประโยชน์  ทิศตะวันตกประมาณ ๒ เส้น ๑๒ วา จดป่าไม้สาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐ ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๑ เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ปูชนียวัตถุมีสถูป  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ เจดีย์ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓

รูปแบบสิม วัสดุและโครงสร้าง

มีการบูรณะหลังคาใหม่
ส่วนโหง่และลำยองยังคงรูปแบบเดิม

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

หางหงส์รูปนาคซ้อนกัน 3 ชั้น ฮังผึ้งและเสาไม้สลักมีความประณีตงดงามมาก

แขนนางรูปนาค อ่อนช้อย และ ราวบันไดรูปมอม

ด้านในสิมมีฐานชุกชีแบบดั้งเดิม