ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดมัชฌิมวิทยาราม

วัดมัชฌิมวิทยาราม

ประวัติความเป็นมา

สิมวัดกลางบ้านลานสร้างเมื่อ พ.ศ ๒๔๗๐ มีขนาด ๗.๓o x ๕ เมดร แต่บริเวณนี้มีสิมเก่ามานานแล้ว เพราะต้นไทรที่ขึ้นอยู่ข้างสิมนั้น ยังมีรูปปั้นเศียรพระ มีบาตรเก่าซึ่งรากของตันไทรงอกออกมาหอหุ้มไวั มีพระ ธาตุองค์เล็ก ๆ ตั้งไว้ข้าง ๆ ต้นไทร และยังมีเศษอิฐเศษหินกระจายอยู่ทั่วไป ด้านข้าง ๆ สิมบริเวณต้นไทรปรากฏให้เห็น ทางทิศเหนือของสิมหลังนี้ มีศาลาการเปรียญขนาดใหญ่รูปแบบตามสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ วัดมัชญิมวิทยารามนี้ ชาวบ้านเรียกว่า “วัดกลางบ้านลาน”

ที่ตั้ง

วัดมัชฌิมวิทยาราม ตั้งอยู่ที่บ้านลาน ตำบลบ้านลาน  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ห่างจากที่ตั้งจังหวัดขอนแก่น ปรัมาณ ๕๙ กิโลเมตร เดินทางตามถนนมิตรภาพ สายขอนแก่น – บ้านไผ่ ถึงอำเภอบ้านไผ่ ๔๔ กิโลเมตร เดินทางดอไปตามถนนสายบ้านไผ – บรบือ ๑๓ กิโลเมตร แยกขวาตามถนนไปอำเภอเปือยน้อยประมาณ๒ กิโลเมตร เป็นถนนราดยางโดยตลอด ถึงที่ตั้งวัดมัชฌิมวิทยาราม

อาคารเสนาสนะ

เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่มีสิม (โบสถ์) แบบสถาปัตยกรรมอีสาน มีภาพวาดฝาผนังฝีมือชาวบ้านคอนข้างดี ใช้สีฝุน สีเหลือง เขียว ดำ ขาว คราม สีสวยงาม ละเอียดอ่อนกว่าภาพที่สิมอื่น ๆ ทีพบในท้องถิ่นนี้ เป็น ภาพวาด (ฮูปแต้ม) จากเมืองในวรรณกรรมพื้นบัานอีสาน ส่วนมากเป็นเรืองพระเวสสันดรชาดก และเรื่องราวมักกะลีผล ผนังด้านในไม่มีภาพเขียน มีพระพุทธรูปไม้ ๒ องค์ตั้งอยู่ข้างขวาของพระประธาน องค์หนึ่งแขนข้างขวาขาด สภาพโดยทั่วไปของสิมคอนข้างดี แต่หลังคาชำรุดซ่อมเเซมขึ้นมาใหม่ ต่อหลังคาลงมาเป็นปีกนกรอบสิม  ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอีสาน ตรงบันไดมีรูปปั้นพญานาค ๒ ตัว ไม่มีหงอนและฝีมือไม่ประณีต

รูปแบบสิม วัสดุและโครงสร้าง

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

ภายในมีการบูรณะขึ้นมาใหม่

ฮูปแต้ม (จิตรกรรมฝาผนังอีสาน)