ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ

ประวัติความเป็นมา

วัดมหาธาตุ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๑๙๗ พร้อมการก่อตั้งเมืองเชียงคาน จึงเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอเชียงคาน ชาวบ้านเรียกว่าวัดหลวงพ่อใหญ่ เมืองเชียงคาน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๒๑๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร กาบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระมหาบุญหนัก กตปุญฺโญ พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๕๐๕ รูปที่ ๒ พระอธิการชม สุจิตโต พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๑๕ รูปที่ ๓  พระครูสุขุมบุญโสภณ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นต้นมา การศึกษามีโรงเรียนพระอัปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. ๒๕๑๕ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปิดสอน พ.ศ. ๒๕๓๐ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เปิดสอน พ.ศ. ๒๕๓๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนากันอาทิตย์เปิดสอน พ.ศ. ๒๕๑๕  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอน พ.ศ. ๒๕๓๐

ที่ตั้ง

วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ บ้านเชียงคาน ถนนศรีเชียงคาน หมู่ที่ ๒ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่นั่นตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน โฉนดเลขที่๓๕ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๔๐ วา ทิศใต้ประมาณ ๔๕ วา ทิศตะวันออกประมาณ ๖๐ วา ทิศตะวันตกประมาณ ๖๕ วา

อาคารเสนาสนะ

อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๒๐๒ ศาลาการเปรียญ อาคารคอนกรีต หอสวดมนต์ อาคารคอนกรีต กุฏิสงฆ์ ๑๐ หลัง ศาลาอเนกประสงค์สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง ซุ้มประตู ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย (หลวงพ่อใหญ่) เจดีย พระพุทธรูปไม้  ศิลปะลานช้าง พระพุทธรูปปางประทานพร ๙ องค์นอกจากนี้มีตู้พระธรรมไม้ลงรักปิดทอง หีบพระธรรมไม้ลงรักปิดทอง

วิหารเก่าที่เชื่อมต่อกับศาลาการเปรียญ

ด้านข้างของสิมวัดมหาธาตุ

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

แขนนางเป็นไม้แกะสลักรองรับหลังคาของสิม

ภายในวิหารมีวัตถุโบราณเก็บไว้ พระไม้ที่ชำรุดไปตามกาลเวลา

ลวดลายประดับส่วนฐานธรรมาสที่เก็บรักษาไว้ในวิหาร – พระไม้

พระประธานภายในวิหาร

ลวดลายประดับธรรมาสและ ธรรมาสที่เก็บรักษาไว้ในวิหาร

ฮูปแต้ม (จิตรกรรมฝาผนังอีสาน)

ฮูปแต้ม (จิตรกรรมฝาผนังอีสาน)ปรากฎอยู่บริเวณด้านหน้าพนังทางเข้าของวิหาร

ซุ้มประตูทางเข้าวิหารเป็นรูปทรงนูนออกมาจากพนังตกแต่งลวดลายเขียนสี