ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดป่าใต้

ประวัติความเป็นมา

วัดป่าใต้ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๕ เดิมเป็นวัดป่าธุดงค์  สำหรับพระมาจำพรรษา  ต่อมาพระครูศรีสิริสุโข พร้อมด้วยชาวบ้านร่วมกันสร้างให้มั่นคงถาวรขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๒๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระครูศรี สิริสุโข พ.ศ. ๒๔๐๕-๒๔๕๐ รูปที่๒ พระอธิการเขียน  เขมธโร  พ.ศ. ๒๔๕๐-๒๔๘๒ รูปที่ ๓ พระอธิการแดง ธมฺมธโร พ.ศ. ๒๔๘๒ -๒๔๘๘ รูปที่ ๔ พระอธิการเขียน เขมธโร พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๔๙๓ รูปที่ ๕ พระอธิการบุญเพ็ง             จนฺทาโภ พ.ศ.  ๒๔๙๓-๒๔๙๖ รูปที่ ๖ พระปลัดสมร ปภากโร พ.ศ. ๒๔๙๖-๒๕๐๖ รูปที่ ๗ พระอธิการศรีทา ขนฺติพโล พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘ รูปที่ ๘ พระอธิการสมดี สุภทโท พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๑ รูปที่ ๙ พระอธิการอภิรมณ์ อชิโต พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๒o รูปที่ ๑๐ พระครูปิยธรรมนิวิฐ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นต้นมา การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. ๒๕๒๒ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอน พ.ศ. ๒๕๓๓ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอน พ.ศ. ๒๕๓๓  นอกจากนี้มี ห้องสมุดประจำวัน

ที่ตั้ง

วัดป่าใต้ ตั้งอยู่เลขที่  ๓๘๐  บ้านเชียงคาน  ถนนศรีเชียงคาน  หมู่ที่ ๒ ตำบลเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๒๔๘๓ อาณาเขต  ทิศเหนือประมาณ ๒ เส้น ๑๗ วา จดถนนศรีเชียงข้น และบ้านของชาวบ้านทิศใต้ประมาณ ๓ เส้น ๑๒ วา จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออกประมาณ ๓ เสน ๑๗ วา จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตกประมาณ ๓ เส้น ๑๔ วา จดทางสาธารณประโยชน์ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ เจดีย์ พระอุโบสถเก่าแก่มีจิตรกรรมฝาผนัง ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปทอง พระพุทธรูปปูน พระพุทธรูปไม้ฟืน พระทองขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว นอกจากนี้มี ตู้หนังสือใบลาน ฆ้อง ฉาบ

รูปแบบสิม วัสดุและโครงสร้าง

สิมวัดป่าใต้ มีระเบียงล้อมรอบ มีตัวสิมอยู่ภายใน  บันไดขึ้น ๓ ด้าน  หลังคาทรงจั่ว  สูงซ้อน ๒ ชั้น  มีช่อฟ้า โหง่  ลำยอง  และหางหงส์  เป็นฝีมือช่างญวน

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

โหง่ ช่อฟ้า   และสีหน้าด้านหลัง

บานประตูไม้แกะสลัก

แขนนางปูนรูปพญานาค   และ เสารับหลังคาระเบียง

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป