ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดประตูชัย (บ้านคำไฮ)

วัดประตูชัย (บ้านคำไฮ)

ประวัติความเป็นมา

วัดประตูชัย ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ ชื่อเดิมคือ วัดบ้านคำไฮได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

ที่ตั้ง

บ้านประตูชัย ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ ๗ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๑๕๑๓ อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่เอกชน  ทิศใต้ จดที่เอกชน ทิศตะวันออก จดทางสาธารณประโยชน์  ทิศตะวันตก จดทางสาธารณประโยชน์  มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๘๐๖

อาคารเสนาสนะ

ประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ และศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยไม้
ปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  สมัยเชียงแสน  ขนาดหน้าตักกว้าง ๒ ศอก สูง ๓ ศอก

การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ

รูปที่ ๑ พระสมงาม
รูปที่ ๒ พระหล้า
รูปที่ ๓ พระพล
รูปที่ ๔ พระชื่น
รูปที่ ๕ พระเนียม
รูปที่ ๖ พระสิม
รูปที่ ๗ พระทัน
รูปที่ ๘ พระเคน
รูปที่ ๙ พระสิงห์
รูปที่ ๑๐ พระไข
รูปที่ ๑๑ พระทา
รูปที่ ๑๒ พระเคน
รูปที่ ๑๓ พระหล้า  สีละวันโต
รูปที่ ๑๔ พระปลัดสาย  ธัมมะวะโร  พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๔
รูปที่ ๑๕ พระอธิการบุญช่วย  กะตะปุญโญ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๕

รูปแบบสิม วัสดุและโครงสร้าง

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

หน้าบัน เป็นเป็นภาพฮูปแต้ม เนื้อหาเป็นการสักการะพระธาตุ มีเทวดาอยู่รายรอบพระธาตุทั้งสอง

ด้านนอก รอบๆ สิมหลังนี้มีฮูปแต้มอยู่ทุกผนัง มีทั้งภาพพระพุทธเจ้า และ วรรณกรรมท้องถิ่น

ฐานชุกชีภายในสิม มีองค์พระประธาน ปูนปั้นแบบช่างพื้นบ้านอีสาน

ฐานชุกชีภายในสิม มีองค์พระประธาน ปูนปั้นแบบช่างพื้นบ้านอีสาน

โฮงฮด รางไม้แกะสลักรูปพญานาคนี้ มีไว้ใช้สรงน้ำพระโดยรดน้ำผ่านรางนี้ให้ไหลรดไปสู่ร่างกายของภิกษุสงฆ์ ด้านล่างขาตั้งเป็นรูปสิงห์หมอบ