ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดบ้านยาง

ประวัติความเป็นมา

ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่๙ช  ตอนที่  ๑๕๕  วันที่  ๒/  ตุลาคม  ๒๕๒๕  พื้นที่  ๕  ไร่  ๓  งาน

ที่ตั้ง

อยู่ที่ บ้านยาง  ตำบลยาง  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

รูปแบบสิม วัสดุและโครงสร้าง

สิม  (โบสถ์)  อีสานก่ออิฐถือปูนมีขนาดยาว  ๙.๓๐  เมตร  กว้าง  ๕.๘๐  เมตร เป็นสิมลักษณะเดียวกันกับ วัดสระบัวแก้ว   บ้านวังคูณ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น แต่ในส่วนของหลังคา และเสารับปีกนกรอบด้านได้บูรณะในลักษณะสมัยปัจจุบัน

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

ทางเข้าสิม มีราวบันไดด้านหน้าทำเป็นรูปสิงห์และมีรูปปั้นรูปคนอยู่หน้าสิงห์ด้านละ  ๑  คน

ผนังด้านนอกเขียนภาพเต็มทั้ง  ๔  ด้าน  ด้านในเขียนภาพพระองค์ใหญ่หลายองค์มีลายแจกันดอกไม้สลับ  ด้านนอกเขียนเรื่องพุทธประวัติพระมาลัย  พระเวสสันดรชาดก  อรพิมพ์  -ปาจิตต์

ด้านในสิม มีฮูปแต้มขนาดใหญ่รอบห้อง

ฮูปแต้ม (จิตรกรรมฝาผนังอีสาน)