ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดบูรพาราม

ประวัติความเป็นมา

วัดบูรพาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ การบริหารและการปกครอง

มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ

รูปที่ ๑ พระประพาจน์ ปิยวณฺโณ

รูปที่ ๒ พระวิเชียร จกฺกธมฺโม

รูปที่ ๓ พระเเป้นชัย สนฺตจิตโต

รูปที่ ๔ พระทองไล้ อุชุจาโร

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่บ้านโพนทอง ถนนเรณู-นาแก หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินทั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๓๙.๑ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดทางหลวงสายธาตุน้อย-นาเหนือ ทิศใต้จดทุ่งนา ทิศตะวันออกจดทุ่งนา ทิศตะวันตกจดหมู่บ้าน มีที่ป้ายธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓๐ ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๑ เมดร เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฎิสงฆ์จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง และครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง

รูปแบบสิม วัสดุและโครงสร้าง

ด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลัง

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

หน้าบัน

หน้าต่างซุ้มโค้ง

พระประธานภายใน