ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดนรวราราม

ประวัติความเป็นมา

วัดนรวนาราม  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕  ได้รับพระราชทานวิสุงคามวาสี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ การบริหารและกาปกครอง   มีเจ้าอาวาส  เท่าที่ทราบนามคือ
รูปที่ ๑ พระปัทถา
รูปที่ ๒ พระสมบัติ
รูปที่ ๓ พระโสม
รูปที่ ๔ พระเขือน
รูปที่ ๕ พระสมญา
รูปที่ ๖ พระพรหม
รูปที่ ๗ พระสุวรรณ
รูปที่ ๘ พระทองพันธุ์
รูปที่ ๙ พระพาล
รูปที่ ๑๐ พระเที่ยง
รูปที่ ๑๑ พระเทือง
รูปที่ ๑๒ พระหลิง
รูปที่ ๑๓ พระบัวพา
รูปที่ ๑๔ พระใส
รูปที่ ๑๕ พระเหมือน
รูปที่ ๑๖ พระทิน
รูปที่ ๑๗ พระเสาะ
รูปที่ ๑๘ พระคำ
รูปที่ ๑๙ พระเกณฑ์
รูปที่ ๒๐ พระชู
รูปที่ ๒๑ พระเขียน
รูปที่ ๒๒ พระครูวรกิจประสุด พ.ศ. ๒๕๒๖

ที่ตั้ง

วัดนรวนาราม  ตั้งอยู่บ้านหนองโอใหญ่  หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนยาง  อำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่ อาณาเขต  ทิศเหนือประมาณ ๒ เส้น  จดทางสาธารณะ  ทิศใต้ประมาณ ๒ เส้น  จดทางสาธารณะ  ทิศตะวันออกประมาณ ๒ เส้นจดที่ธรณีสงฆ์ มีที่ธรณีสงฆ์  จำนวน ๒ แปลง  เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน  ๖๓ ตารางวา  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ  กว้าง  ๖ เมตร  ยาว ๑๒ เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๖๕  ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๒ เมตร  ยาว ๑๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ส. ๒๕๓๐ ปูชณียวัตถุ  มีพระประธาน  พระพุทธรูปและเจดีย์

ด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลัง

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

ลำยองและหางหงส์

ซุ้มประตู และมอมปูนปั้น

พระประธานภายใน

พระไม้ ตู้ และประตูไม้แกะสลัก

ฮูปแต้ม (จิตรกรรมฝาผนังอีสาน)