ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดคอนสวรรค์

ประวัติ

เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันชื่อพระครู พิศาล ชัยวัฒน์ อายุ 87 ปี  บวชมาแล้ว 63 พรรษา โบสถสร้างลักษณะแบบไทยภาคกลาง  มีสิมเก่า (ปรับปรุงใหม่)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านคอนสวรรค์  ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

รูปแบบสิม วัสดุและโครงสร้าง

ด้านข้าง และด้านหลัง

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

พระพุทธรูปภายในสิม

บริเวณรอบๆ

ใบเสมา

สิมใหม่