ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ร่วมเปิดประสบการณ์สุนทรียะสัมผัสผลงานรางวัลระดับชาติใน "การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65"

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญร่วมเปิดประสบการณ์ศิลปะกับผลงานจากศิลปินระดับประเทศใน “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65” ตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 63

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชมนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2563 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากผลงานได้รับการคัดเลือกและพิจารณารางวัลจากจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินผู้มีชื่อเสียง นักวิชาการด้านศิลปะ และศิลปินอิสระในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ พร้อม สร้างโอกาสและเปิดประสบการณ์ด้านศิลปะให้กับผู้สนใจในภูมิภาคต่างๆ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีเปิด “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผศ.เขม เคนโคก รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.เฉลิมเกียรติ มินา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม อ.ดร.นิตยา ป้องกันภัย รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม นายบัญชา พระพล รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ นักศึกษา และศิลปินอิสระร่วมงานอย่างคับคั่ง

[gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="9200,9197,9198,9201,9196,9195,9194,9199,9193,9192,9191,9190"]

“การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65” จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2563 เปิดให้เข้าชม 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 4320 2663 ภายใน 42301

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวว่า การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเป็นโอกาสอันดีของศิลปินและผู้ที่สนใจในงานศิลปะในส่วนภูมิภาคที่ได้ชม พร้อมสัมผัสสุนทรียะงานศิลปกรรมในระดับประเทศ หลากหลายรูปแบบ ผลงานที่นำมาจัดแสดงแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและความเคลื่อนไหวของวงการศิลปะในเมืองไทยที่ผลงานหลายชิ้นสามารถนำไปอวดสู่สายตาชาวโลก งานทุกชิ้นล้วนสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ศิลปินรุ่นใหม่นำไปสร้างสรรค์ผลงาน โดยทางมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดำเนินการจัดการประกวดและจัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง เป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของ ศ.ศิลป์ พีระศรี เป็นการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล โดยเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม พร้อมเป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมแก่ศิลปินรุ่นใหม่ต่อไป

ผศ.เขม เคนโคก กล่าวว่า การจัดประกวด และการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเป็นเวทีระดับชาติที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงดำเนินงานเป็นประจำทุกปี และล่าสุดนับเป็นครั้งที่ 65 ตามวัตถุประสงค์ในการให้โอกาสศิลปินไทยสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม ส่งประกวด เพื่อแสดงออกถึงทักษะ ความสามารถเฉพาะตน อีกทั้งยังได้นำผลงานรางวัล และผลงานร่วมแสดงมาจัดแสดงเผยแพร่ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้สาธารณชนได้รับชมอย่างกว้างขวาง โดยการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 มีศิลปินไทยส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 173 คน ผลงานทั้งสิ้น 229 ชิ้น จากผลการคัดเลือกและตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ ปรากฏว่ามีศิลปินได้รับรางวัลประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น 13 ราย จำนวนผลงาน 13 ชิ้น และศิลปินได้รับคัดเลือกผลงานเข้าร่วมจัดแสดงทั้งสิ้น 50 ราย จำนวนผลงาน 52 ชิ้น ผลงานดังกล่าวจะมีการจัดแสดงนิทรรศการทั้งส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ณ สถาบันการศึกษาที่มีคณะและรายวิชาเกี่ยวกับศิลปะ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้ในการสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้

ผศ.เขม เคนโคก กล่าวเพิ่มเติมว่า การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเป็นความร่วมมือระหว่าง หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานทุกชิ้นล้วนแสดงออกถึงแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินในหลายแขนง อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม ที่ผ่านการประกวดจากเวทีศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 และคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงศิลปะของเมืองไทย ผลงานทุกชิ้นล้วนทรงคุณค่า เห็นถึงศักยภาพของศิลปินไทยที่จะก้าวไปสู่ระดับสากลในอนาคต และเป็นโอกาสที่ดีของส่วนภูมิภาคที่ได้สัมผัสผลงานศิลปะในระดับประเทศ เป็นการยกระดับงานศิลปกรรมในประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ ในนามหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะทำงานทุกส่วน รวมถึงผู้จัดการประกวดที่เล็งเห็นความสำคัญของวงการศิลปะในส่วนภูมิภาค เป็นการสร้างบทบาทที่สำคัญต่อการเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินไทย และเป็นประโยชน์ต่อส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานศิลปะระดับประเทศที่พร้อมจะก้าวสู่ระดับสากลในอนาคต

สำหรับนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 ผลงานที่นำมาจัดแสดงได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการจัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ จัดต่อเนื่องกว่า 60 ปี จากการริเริ่มของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปินให้ได้มีโอกาสแข่งขันกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมให้มีระดับสูงถึงขั้นมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ ตลอดจนให้ประชาชนชาวไทยได้มีความรู้ เกิดความเข้าใจ เป็นโอกาสที่ดีในการชื่นชมความงดงามของศิลปกรรมสมัยปัจจุบัน ซึ่งผลงานที่นำมาแสดง ประกอบด้วย จิตรกรรม (Painting) , ประติมากรรม (Sculpture) , ภาพพิมพ์ (Print making) และประเภทสื่อประสม (Mixed Media) ซึ่งศิลปะเป็นสิ่งสะท้อนความเป็นไปของสังคมที่มีประโยชน์ และคุณค่าแก่ผู้คนให้ได้รับความงามของสุนทรียศาสตร์ของการสร้างสรรค์ศิลปกรรมแห่งชาติ นับเป็นความสำคัญของการแสดงผลงานระดับประเทศมีความเป็นมายาวนานในด้านของผลงานที่มีคุณค่าและการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจรวมทั้งยกระดับจิตใจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยผลงานศิลปะร่วมสมัย จากการประกวดผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และ สื่อผสม และ ยังมีผลงานของศิลปินรับเชิญ นำมาจัดแสดงในส่วนภูมิภาคอีสาน

]]>