ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

รู้ประโยชน์ของธรรมะเพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตอย่างราบรื่น ใน “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๕๘

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม เครือข่ายองค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๕๘ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ผศ.เขม เคนโคก รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง โดยเมตตาแสดงธรรมโดย พระอาจารย์พุฒินาท อมรธมฺโม ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น

พระอาจารย์พุฒินาท อมรธมฺโม เมตตาแสดงธรรมเทศนาสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ การมีโอกาสเข้ามาฟังธรรมะ ถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งของชีวิต เนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยวางแนวทางการดำเนินชีวิตในทุก ๆ ช่วงอายุและช่วงชีวิต โดยธรรมะนั้นล้วนมีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ปฏิบัติ โดยธรรมะจะให้เราตระหนักเห็นเป็นหน้าที่และการปฏิบัติตามหน้าที่ และธรรมะ เกิดผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ นอกจากนี้ธรรมะ เป็นความจริงที่ปรากฏหรือกฎธรรมชาติ ที่สำคัญประการสุดท้ายธรรมะนั้นหมายถึงธรรมชาติทั้งปวง

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนากิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟัง ธรรมเทศนา พร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน รวมถึงการร่วมปล่อยปลาสร้างกุศล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓ (กำหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

]]>