ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

เดินทางสายกลางเพื่อสร้างความสมดุลในการใช้ชีวิต ใน “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๕๙

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม เครือข่ายองค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๕๙ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง โดยเมตตาแสดงธรรมโดย “พระครูสุเมธธรรมสาร” วัดมรรคสำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พระครูสุเมธธรรมสาร เมตตาแสดงธรรมเทศนาสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ สิ่งที่ควรน้อมนำปฏิบัติและโน้มเข้ามาใส่ตัวคือการวางตนและทำตนให้เดินทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา ไม่สร้างความลำบากความวิตกกังวลใจให้กับตนเองและคนรอบข้าง ทำให้เกิดความสมดุล ความพอดี โดยเฉพาะนักศึกษา และคนทำงานที่นึกถึงและวิตกกับสิ่งต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติมากมายทั้งการงานและกิจส่วนตน สิ่งต่างๆ เหล่านี้นำไปสู่ ศีล สมาธิ ปัญญา โดยเฉพาะการรักษาศีลเป็นการประกันการดำเนินชีวิต ได้แก่ ประกันอายุ ประกันทรัพย์ ประกันครอบครัว ประกันสังคม

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนากิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟัง ธรรมเทศนา พร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน รวมถึงการร่วมปล่อยปลาสร้างกุศล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓ (กำหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

]]>