ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

รายงานภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ : บทบาทหอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัยในภาคอีสาน

โดย : นางสาววรรณชลินท์ สิงห์ทองเศษ นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น