ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

รายงานภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ : การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมบุญข้าวจี่ให้เข้ากับสมัยนิยม : กรณีศึกษางานบุญข้าวจีวาเลนไทน์

โดย : นางสาวกมลทิพย์ เชื้อตาอ่อน นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น