ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

รศ.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย (ภาพถ่าย)

รศ.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย

รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕ ที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ ๗๖ ปี เป็นขา ราชการบำนาญ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนซือลิบจิงกวง ป้อมปราบศัตรูพ่าย ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนไพศาลศิลป์ ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร ปริญญาตรี B.B.A. (Economics) จาก University of The East, Manila, Philippines ปริญญาโท M.S.A. (Agricultural Administration) Araneta University Foundation, Calocan City, Philippines.

รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย เป็นอาจารย์สอนวิชาถ่ายภาพแก่นักศึกษาที่เรียนวิชาการผลิตสื่อทางการเกษตร สื่อสารการเกษตร หลักส่งเสริมการเกษตร ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการประมงภาควิชาประมง นักศึกษาปริญญาโทกีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ จนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นเวลา ๓๓ ปี นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษ สอนวิชาการถ่ายภาพให้แก่คณะและรายวิชาต่าง ๆ เช่น สาขาวิชาปรัชญา (รายวิชาสุนทรียศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา (ปริญญาโท) คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งสถาบันการศึกษาอื่น ๆ อีกหลายแห่ง เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รวมถึงการเป็นวิทยากรอบรมวิชาการถ่ายภาพให้แก่ผู้สนใจ หน่วยงาน องค์กร สถาบันของรัฐและเอกชนตลอดจนสมาคมถ่ายภาพต่าง ๆ ตลอดมา

รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย ได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะประกอบกับภูมิรู้ด้านวิชาการเกษตรรวมกับความเชี่ยวชาญทางด้านการถ่ายภาพ จนได้รับรางวัลและเกียรติคุณต่าง ๆ จากหน่วยงานและองค์กรภาครัฐและเอกชนมากมาย ถือได้ว่าเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการถ่ายภาพโดยตรงและโดยอ้อม ภาพถ่ายที่เป็นผลงานส่วนมากอยู่ในภูมิภาคอีสาน ทำให้ภาพเหล่านั้นเป็นการบันทึกศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้คนในทุกวงการ อีกทั้งยังได้อุทิศตนสละเวลาในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อพุทธศาสนา ศิลปะ ประเพณีและสังคมเป็นอเนกประการ ได้รับเกียรตินิยมกิตติมศักดิ์ HON.E.BPC. จากสมาคมถ่ายภาพพิศเจริญกรุงเทพ ได้รับเกียรตินิยมกิตติมศักดิ์ HON.F.BPS. จากสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพได้รับการเชิดชูเกียรติเป็ฯศิลปินพื้นบ้านอีสานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สาขาทัศนศิลป์ (ถ่ายภาพ) จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย จึงสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช ๒๕๖๑ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป