ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

รวมผลการประกวดต่างๆ ในงานสีฐานเฟสติวัลบุญสมมาบูชานาค 2562

ผลการประกวดต่างๆ ทั้งการประกวดขบวนแห่และกระทง นางนพมาศ การประกวดภาพถ่าย ในงานสีฐานเฟสติวัลบุญสมมาบูชานาค 2562 รวบรวมไว้ที่นี่แล้ว

การประกวดขบวนแห่
ชนะเลิศ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชมเชย คณะศึกษาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์


การประกวดกระทงขนาดใหญ่
ประเภทสวยงาม
ชนะเลิศ คณะศิลปกรรมศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชมเชย วิทยาลัยนานาชาติ

ประเภทสร้างสรรค์
ชนะเลิศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะพยาบาลศาสตร์
ชมเชย คณะศึกษาศาสตร์


การประกวดกระทงขนาดเล็ก
ประเภทสวยงาม
ชนะเลิศ คณะแพทยศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ชยานันท์ ศรีชาติ
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ชมเชย คณะทันตแพทยศาสตร์ และ สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ประเภทสร้างสรรค์
ชนะเลิศ วิทวัตร ทองแสง
รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 เฉลิมชัย โสภาพันธ์
ชมเชย วิทวัตร ทองแสง และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


การประกวดนางนพมาศ
นางนพมาศ – นางสาวศิริกุล ประยูรศิริ
รองนางนพมาศอันดับ 1 – นางสาวชนัญชิดา ใจฟู
รองนางนพมาศอันดับ 2 – นางสาววัลฑิตยา แพงไธสง
รองนางนพมาศอันดับ 3 – นางสาวภัทรสุดา พินิจมนตรี
รองนางนพมาศอันดับ 4 – นางสาวมนัสวี ศรีราช


การประกวดภาพถ่าย
รางวัลที่ 1 ได้แก่ภาพของ คุณธัญญรัตน์ ศิริหนองบัว
รางวัลที่ 2 ได้แก่ภาพของ นพ.ฐาปนันท์ มหิศนันท์
รางวัลที่ 3 ได้แก่ภาพของ คุณเศกสรร กลางหล้า
รางวัลชมเชย ได้แก่ภาพของ คุณประสบชัย จันดก
รางวัลชมเชย ได้แก่ภาพของ คุณธนาพันธ์ นัยพินิจ

]]>