ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

มข. รับมอบประติมากรรมรูปเหมือนพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.วิจิตร วินทะไชย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.ดร.กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ดร.ภัทร์ คชภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นางสุนิภา ไสวเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง และ ผศ.เขม เคนโคก รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในพิธีรับมอบประติมากรรมรูปเหมือนพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) โดย อ.กิติชัย ตรีรัตน์วิชชา ประติมากรผู้ปั้นต้นแบบพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ที่ตั้งด้านหน้าเมรูนกหัสดีลิงค์ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="8939,8947,8946,8945,8944,8943,8942,8941,8940,8938,8937,8936,8935,8934"]

ทั้งนี้ศิลปินผู้สร้างสรรค์มีความประสงค์จะมอบ ประติมากรรมรูปเหมือนพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนำไปสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาต่อไป

]]>