ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

มข. ผนึกเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม พร้อมเดินหน้า หนุนมรดกอีสานสู่สังคม ปี 2563

วันนี้ ( 9 มกราคม 2563 ) ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.เขม เคนโคก รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับเครือข่ายบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ ในโอกาสปีใหม่ 2563 โดยมีเครือข่ายบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปินมรกดอีสาน ร่วมงานกว่า 100 คน ณ อาคารพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="8637,8634,8640,8635,8641,8644,8645,8636,8643,8642,8639,8638"]

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการสนับสนุนจาก เครือข่ายบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม และศิลปินมรกดอีสาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้าน ด้านจิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (Collaboration-Coordination Projects)ปลูกฝังและยกระดับจิตสำนึกในการมุ่งประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง โดยที่ผ่านมาเกิดงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย ต่อยอด สืบสาน พัฒนา และปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ล้วนเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกท่าน ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบพระคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปี 2563 จะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านเช่นเคยตลอดไป

ดร.ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร ศิลปินมรดกอีสาน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติและสามารถยกคุณค่าของศิลปินมรกดอีสานให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สมควรแก่การได้รับยกย่องทั้งในและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมเชิดชูเกียรติมากมาย ตลอดจนสร้างความร่วมมือนำศิลปินอีสาน ปราชญ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน มามอบองค์ความรู้แก่นักศึกษา ตลอดจนเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่ารากเหง้าของอีสาน ซึ่งเป็นการรักษาศิลปะวัฒนะรรมอีสานไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวก เนื่องจากศิลปินมรกดกอีสานส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย โดยต่อจากนี้ศิลปินมรกดอีสานจะได้รับการดูแลลำดับคิวที่สะดวกสบายในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญ ห่วงใยศิลปินมรดกอีสานด้วยดีเสมอมา

ภายในงานมีศิลปินมรดกอีสานร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ นางวันดี พลทองสถิตย์ นายละมุด ทรัพย์นาค นายเสมอ จันดา นายทองธาวัต ปากสี นายเคน ราวรินทร์ นางสาวพวงเพชร กาละพันธ์ นางบุดษา แถววิชา นายสมจิตร ทองบ่อ นายทองเยี่ยม ประสมพืช นายสมานจิต ผุยขา นายสงกรานต์ นามวงษา นางจินตนา เย็นสวัสดิ์ และนายจำนงค์ ลือชา บรรยากาศงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน อบอุ่น รายล้อมด้วยเสียงดนตรีหมอลำขับกล่อมผู้คนตลอดทั้งงาน

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร
ภาพ : ศูนย์วัฒนธรรม

]]>