ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

มข. ประชุมคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓

วันพุธ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาตัดสินศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมด้วย หมอลำฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชาติ อ.โชคชัย ตักโพธิ์ ศิลปินมรดกอีสาน อ.สมคิด สิงสง ศิลปินมรดกอีสาน อ.ธีระวัฒน์ คะนะมะ ศิลปินมรดกอีสาน อ.เจริญ กุลสุวรรณ ศิลปินมรดกอีสาน รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ได้ร่วมประชุมพิจารณาตัดสินผู้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “ศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓” โดยการประชุมพิจารณาตัดสินผู้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ คณะกรรมการได้ทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และมีการนำรายชื่อที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติต่อไป

[gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="8761,8765,8753,8751,8768,8767,8766,8764,8763,8759,8747,8758,8757,8756,8755,8754,8752,8750,8749,8748"]

สำหรับรางวัลศิลปินมรดกอีสาน ประกอบด้วย ๔ สาขา ได้แก่ สาขาอมรศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปการแสดง ส่วนการเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ดีเด่น ประกอบด้วย ๑๐ สาขา ได้แก่ เกษตรกรรม หัตถกรรม แพทย์แผนไทย นิเวศน์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม วิสาหกิจและธุรกิจชุมชน ศิลปกรรม ภาษาและวรรณกรรม ศาสนาและประเพณี อาหารและโภชนาการ และสื่อสารวัฒนธรรม

ภายหลังการตัดสินจากท่านคณะการผู้ทรงคุณวุฒิ รายชื่อทั้งหมดจะมีการประกาศจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทยวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

ข่าว นที สลับแก้ว
ภาพ ธนัชชา สีสองชั้น
เรียบเรียง ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

]]>