ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ภาพการแสดงอีสาน

ภาพการแสดงชุดแมงตับเต่า

ภาพการแสดงรำเซิ้งขอฝน

ภาพการแสดงรำเซิ้งบั้งไฟ

ภาพการแสดงส้มเลารวมใจ

สามัคคีชาวนาพาเซิ้ง

แขบลาน

สว่างแดนดิน