ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

พีระพงษ์ ดวงแก้ว (ประติมากรรมร่วมสมัย)

พีระพงษ์ ดวงแก้ว

นายพีระพงษ์ ดวงแก้ว เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม พุทธศักราช 2493 ที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สำเร็จการศึกษาศิลปะมหาบัณฑิต สาขาประติมากรรม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พุทธศักราช 2531

นายพีระพงษ์ ดวงแก้ว หรืออาจารย์นายพีระพงษ์ ดวงแก้ว แห่งสาขาประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ หมาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศิลปินที่สร้างผลงานประติมากรรมเป็นจำนวนมากและได้รับการยอมรับในวงการประติมากรรมว่ามีผลงานที่ยอดเยี่ยมน่าชื่นชม เคยร่วมแสดงศิลปกรรมของ 12 ศิลปินไทยร่วมสมัยที่รัฐแคลิฟอร์เนียและการแสดงผลงานศิลปะที่นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภาพเขียนทิวทัศน์ เมืองหลวงพระบาง ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้ยังได้เป็นศิลปินรับเชิญจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างหลายครั้ง นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการส่งเสริมความรู้ความสามารถในทางประติมากรรมให้แก่นักศึกษาโดยได้ร่วมมือกับสำนักคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ เพื่อผลักดันให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานทางด้านประติมากรรม

นายพีระพงษ์ ดวงแก้ว เป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนในศาสตร์ต่างๆ อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นมานุษวิทยา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคมวิทยา และศิลปะพื้นบ้าน โดยได้ใช้ประสบการณ์จากการได้ไปศึกษาเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมในประเทศต่างๆทั้งเอเชีย ยุโรป ลาติน และอเมริกา มาผนวกกับพื้นฐานที่มีอยู่เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์งานศิลปะ ความโดดเด่นของผลงาน คือ การนำเอาความเป็นพื้นบ้านมาประยุกต์ให้ออกมาเป็นศิลปะร่วมสมัยได้อย่างลงตัว โดยมีแรงบันดาลใจตากความอุดมสมบูรณ์ในท้องถิ่นภาคเหนือ ทั้งวัฒนธรรมเก่าแก่อันทรงคุณค่าและทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม ผสานกันเป็นงานศิลปะร่วมสมัยมี่กลิ่นอายวัฒนธรรมแห่งความมั่งคั่งสมบูรณ์

นายพีระพงษ์ ดวงแก้วจึงได้รับได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรมร่วมสมัย) ประจำปีพุทธศักราช 2554 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น