ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

พระเดชวโรภุกข (อินตา กวีวงศ์) (วรรณกรรมพื้นบ้าน)

พระเดชวโรภุกข

ภูมิลำเนาเดิม เกิดวันที่ 13 กันยายน 2468 ที่บ้านกุดกว้าง ต.กุดกว้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นบุตรของ นายเสา นางทองสี กวีวงศ์ มีพี่น้อง 6 คน (ถึงแก่กรรม)

ประวัติ ปี พ.ศ. 2483 จบประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนธาตุกุดกว้าง (สมัยใช้ศาลาวัดเป็นโรงเรียน)

– ปี พ.ศ. 2485 บรรพชาเป็นสามเณร สอบได้นักธรรมชั้นเอก

– ปี พ.ศ. 2489 อุปสมบทเป็นพระ ที่วัดบ้านกุดกว้างและเป็นครูสอนปริยรรตธรรม 5 ปี

– ปี พ.ศ. 2473 ลาสิกขา

– ปี พ.ศ. 2495 สร้างครอบครัวและมีบุตรสาว 2 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 ภรรยาเสียชีวิต

– ปี พ.ศ. 2513 สร้างครอบครัวและมีบุตรชาย 1 คน ที่บ้างสะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มีบุตรชาย 1 คน ปี พ.ศ.

2534 ภรรยาเสียชีวิตปี พ.ศ. 2536 อุปสมบทที่วัดสะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ในปี พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสะอาดสมบูรณ์ สอนนักธรรมตรี โท เอก เป็นกรรมการอบรมชาวบ้านประจำตำบลสะอาดสมบูรณ์

รางวัลและผลงาน

พ.ศ. 2541 เขียนหนังสือเรื่อง นิทานท้าวเสียวสวาสดิ์

พ.ศ. 2542 เขียนหนังสือเรื่อง นิทานนางผมหอม คำกลอนโบราณอีสาน เขียนหนังสือเรื่อง นิทานท้าวนกกระจอก คำกลอนโบราณอีสาน เขียนหนังสือเรื่อง นิทานท้าวขุนทึก ขุนเทียง คำกลอนโบราณ ภาคอีสาน

พ.ศ. 2543 เขียนหนังสือเรื่อง นานาปัญหา

พ.ศ. 2548 เขียนหนังสือเรื่อง ท้าวจักรษิณพรหมริน เขียนหนังสือเรื่อง นิทานสุริยะคราส จันทรคราส เขียนหนังสือนิทานอื่นๆ อีกกว่า 80 เรื่อง อาทิ ผาแดงนางไอ่ จำปาสี่ต้น ปลาบู่ทอง พระอภัยมณี รามเกียรติ์ นางประกายแก้ว ท้าวโสวัตร แก้วหน้าม้า ท้าวกำกาดำ ท้าวคัดทะนาม จันทโครบ ทำนายโลกพระสีอาน พระสีอานมาเป็นเจ้าโลก ฯลฯ