ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 50 รูป

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกชั้นวรรณะ  โดยมุ่งเน้นถึงกลุ่มคนที่มีความวุ่นวายหรือมีความทุกข์  เพื่อดับตัณหาความอยากอันเป็นต้นเหตุความทุกข์  พระพุทธศาสนามีวิธีการแห่งหลักธรรมคำสอนที่เป็นจุดแห่งความคิดมากมาย  โดยอาศัยความศรัทธาเป็นพื้นฐานและมีปัญญาเป็นผลที่เกิดตามมา พระพุทธศาสนามีความสำคัญมากมายหลายประเด็นมีหลักคำสอนสำหรับพัฒนาบุคคลให้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งชีวิตบนพื้นฐานของเหตุผลและความถูกต้อง  ท่านได้กำหนดข้อปฏิบัติในการฝึกฝนอบรมตน ด้วยการให้ละความชั่ว ประพฤติแต่ความดี และทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส  ซึ่งในขั้นตอนของการพัฒนาตนนั้น ต้องเริ่มต้นด้วยมีศรัทธา คือมีความเชื่อที่ถูกต้องในหลักเหตุและผลโดยอาศัยปัญญาเข้าไปกำกับทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ  แต่การที่คนเราจะมีปัญญาได้นั้น ตนเองก็ต้องรู้จักคิด รู้จักอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น ด้วยการฟังจากบุคคลอื่นบ้าง จากการอ่านตำราบ้าง จากการคิดค้นด้วยตนเองบ้าง จากการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมทั่วไปบ้าง จากประสบการณ์ต่างๆ บ้าง   เมื่อคนเรามีปัญญาความรอบรู้แล้ว จะสามารถใช้เป็นประทีปส่องทางไปสู่ความสำเร็จทั้งในด้านหน้าที่การงาน และการดำเนินชีวิตและยังสามารถที่จะพัฒนาจิตใจตนเองให้เข้าถึงความมีอิสรภาพอย่างแท้จริงอีกด้วย

พระพุทธรูปในอีสานตอนบน

หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล(พระครูวิเวกพุทธกิ_result
_1_988
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต_result
หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม(พระญาณวิศิษฏ์สมิท_result
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ_result
หลวงปู่จูม พนธุโล(พระธรรมเจดีย์)_result
หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม_result
หลวงปู่ดุลย์ อตุโล(พระราชวุฒาจารย์)_result
หลวงปู่มหาปิ่น ปญฺญาพโล_result
หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล_result
หลวงปู่ขาว อนาลโย_result
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ_result
หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต_result
หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี(พระราชนิโรธรังสีคั_result
หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร_result
หลวงปู่คำดี ปภาโส_result
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม_result
หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ_result
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร(พระญาณสิทธาจารย์)_j_result
หลวงปู่กินรี จนฺทิโย_result
หลวงปู่ทา จารุธัมโม_result
หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร_result
หลวงปู่เทียน จิตฺตสุโภ_result
หลวงปู่บัวพา ปญฺญาภาโส(พระครูปัญญาวิสุท_result
หลวงปู่ศรีจันทร์ วณฺณาโภ_result
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ(พระสุธรรมคณาจารย์)__result
หลวงปู่เพ็ง พุทฺธธมฺโม(พระครูสิริหรรสาภิ_result
พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)_result
หลวงปู่ชา สุภทโท (พระโพธิญาณเถร)_result
หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร _result
หลวงปู่ศรี มหาวีโร(พระเทพวิสุทธิมงคล)_jp_result
พระญาณวิสาลเถร (หลวงปู่หา สุภโร)_result
อาจารย์พวง สุขินทริโย_result
หลวงปู่ท่อน ญาณธโร(พระราชญาณวิสุทธิโสภณ)_result
พระโสภณวิสุทธิคุณ (หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก_result
หลวงปูู่ประสาร
พระอาจารย์แบน ธนากโร(พระภาวนาวิสุทธิญาณ_result
หลวงปู่ลี กุสลธโร_result
หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ_result
หลวงตาสรวง สิริปุญโญ_result
หลวงพ่อคำพอง ขันติโก_result
หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ _result
หลวงปู่อุทัย สิรินธโร_result
หลวงปู่เนย สมจิตฺโต(พระครูวิมลสีลาภรณ์)__result
หลวงปู่วิไล เขมิโย_result