ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ในพื้นที่ภาคอีสานของไทยพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อตัวเป็นวัฒนธรรมไท-ลาวที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นครอบครองพื้นที่ในอีสาน สะท้อนออกมาตามองค์ประกอบสำคัญของพระพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัย ได้แก่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ กล่าวคือ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานเป็นตัวแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์และสะท้อนถึงพระรัตนตรัย เช่น พระไม้อีสาน และพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในยุคต่างๆ มีการนำเรื่องราวในพุทธประวัติและนิทานชาดกมาเป็นตำนานท้องถิ่น เพื่ออธิบายสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม เช่น ตำนานอุรังธาตุหรืออุรังคนิทาน วรรณคดีเรื่องสินไซเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือทางศิลปะและวัฒนธรรมอันนำไปสู่การเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ในส่วนของพระสงฆ์ก็เป็นที่ประจักษ์ว่าดินแดนอีสานของไทยนั้นมีพระสงฆ์ที่ถึงพร้อมด้วยปริยัติและปฏิบัติผู้วางรากฐานของพระพุทธศาสนาให้กับสังคมและวัฒนธรรมอีสาน มีพระสงฆ์ที่เป็นผู้ปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบ เป็นที่พึงในทางปฏิบัติและเป็นที่พึ่งพาของสังคมและชุมชนในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้

พระพุทธรูปในอีสานตอนบน

bcdeae_20cba5a98b014528b700aac44022cfbf_mv2_result
bcdeae_ac084e6532ea46b9ab75be99eefa4f9f_mv2_result
bcdeae_b748842cf6844a77bf57c47d90ebbe4e_mv2_result
bcdeae_f4a57de2d28e4ea48820ce2326ccde16_mv2_result
bcdeae_4f7a5e5607ee433dbd0a92797fb3012d_mv2_result
bcdeae_b6e2526ebbd74a5bb82d13dce780733c_mv2_result
bcdeae_7f5db28f60fc4a33a41a5fdc2a35312b_mv2_result
bcdeae_0282cdbf3e024992a9ddcd70d01a21ad_mv2_result
bcdeae_ed1b1e2af3a247daa2b340a79a5a8dd5_mv2_result
bcdeae_18651ef5765441d6a33ba57ae3d99473_mv2_result
bcdeae_6d0bc6b1161a4e47823290dee510fb0c_mv2_result
bcdeae_63e7c9bdeb3a456784e27886cf08469d_mv2_result
bcdeae_75ee98ae5c0a4d8dacfba9b69724d3ad_mv2_result
bcdeae_e337d12c5e6e4af99e3fe328efae00d5_mv2_result
bcdeae_e028d6c2a85849ac83dda4ac94976b00_mv2_result
bcdeae_306d0d59319c459f9a25753858e763d2_mv2_result
bcdeae_ae1c323c13a54940a743da435afe67a2_mv2_result

พระพุทธรูปในอีสานตอนกลาง

bcdeae_195e297d2d654f478f830d4526e769f1_mv2_result
bcdeae_929b0cb9fc7149fb93e61743fd5a01e9_mv2_result
bcdeae_25007e37090748a3ba4db890aeae4270_mv2_result
bcdeae_41fd620c35f9421a9377e837c008c010_mv2_result
bcdeae_9b6736a7866b423f9b4a8ad8f3cc04ff_mv2_result
bcdeae_cf3f38b9fad94d1ea12c75518ba349b5_mv2_result
bcdeae_e341b758ac0b4fe38361969118230da1_mv2_result
bcdeae_bc0f124849664589a83806268aaa0cac_mv2_result
bcdeae_b2c95f9d574f495bb43c3ade42ee2532_mv2_result
bcdeae_fdf5d5e9d3be4ac3b5bbcdafb7c39b45_mv2_result
bcdeae_d908f2bbf9f040a4a2af6373a7cb1d3f_mv2_result

พระพุทธรูปในอีสานตอนล่าง

bcdeae_6ab9c198e6cf45f3b7b1948324797e84_mv2_result
bcdeae_9f8ed728d4724b8f9065d22ac0bd5087_mv2_result
bcdeae_b659d99d933a4e969a257567ac997734_mv2_result
bcdeae_d9917b877315491b8885a4a407248a63_mv2_result
bcdeae_7489bc115f4f48bbb25aeea6b72cac74_mv2_result
bcdeae_77a153dfc9804340897eb0cdbdf55236_mv2_result
bcdeae_07374fcdaf9e4ffeaa8e51bb6121088d_mv2_result
bcdeae_56d1af98b04040439c1c5dbc7d7fc98d_mv2_result
bcdeae_9ba297d837e947ef8a6a5f7518f9c472_mv2_result
bcdeae_bc5ef80a09a44233bb295c3980af8878_mv2_result
bcdeae_2b1571714728426db0e5dfc18f668bf8_mv2_result
bcdeae_7cff539101ce4b518bf9b3d90f65e4e5_mv2_result
bcdeae_169228a5052f430a949c4374906e69a9_mv2_result
bcdeae_56b248d0621c47e6a814d649cd654fc9_mv2_result
bcdeae_3e2aed398d084652a2d2b2fd5c02df86_mv2_result
bcdeae_e72bb2c2162c4a5ab3dd593ce7db5222_mv2_result
bcdeae_8f6e9e89b394442fb3f8c31972a802c1_mv2_result
bcdeae_f8c52e46efdb4ade8d680fedfc4fb43e_mv2_result
bcdeae_dba1d3810c004d3fa9fa82b72bd98c60_mv2_result
bcdeae_3019f991928344bf9eba52c7f900bbf0_mv2_result
bcdeae_7432d814a8c64b4799480b3459895bd0_mv2_result
bcdeae_decc5554b3674667b0dd72e7f17a5dba_mv2_result